Huishoudelijk reglement

Tennisvereniging Huijbergen

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en
aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding en geschikt schoeisel te dragen.

Artikel 2. Contributie
Leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 1 april van het
desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen). De ledenpas wordt eerst verstrekt na betaling. Zolang de ledenpas niet is verstrekt is het lid niet bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen, zoals bardienst, welke uit het lidmaatschap voortvloeien. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.
Een lid dat zijn lidmaatschap van de vereniging wenst te beëindigen dient zich af te melden voor 15 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van beëindiging. Indien afmelding na deze datum plaats vindt worden een evenredig deel van het verenigingsjaar en altijd de bondscontributie en kosten van aanmaak van de ledenpas in rekening gebracht.

Artikel 3. Deelname activiteiten

Lid 1
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- of commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Lid 2

De leden worden gestimuleerd zo veel mogelijk op vrijwillige basis deel te nemen aan organiserende en uitvoerende activiteiten binnen de vereniging. De bardiensten worden vervuld door vrijwilligers aan de hand
van een op te stellen rooster. Leden, die geen bardienst willen of kunnen uitvoeren, betalen in plaats daarvan jaarlijks een door het bestuur vast te stellen bedrag. Zij stellen het verantwoordelijk bestuurslid daarvan tijdig op de hoogte.

Vergaderingen

Artikel 5. Bestuursvergadering

Lid 1
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen ofte verdagen.

Lid 2
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie
aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van
een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6. Algemene Ledenvergadering

Lid 1
Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Lid 2
De agenda der algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending der
convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 7
Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 8
Het bestuur kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. De kascontrolecommissie wordt benoemd door de algemene ledenvergadering. Deze commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies - met uitzondering van de kascontrolecommissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 9. Kascontrolecommissie
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 10. Technische Commissie

Lid 1
Het bestuur kiest voor de duur van één jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.

Lid 2
De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:
a. het toezien op het juiste gebruik en handhaving van de speelsterktes door de leden;
b. het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden;
c. het toelaten van introducé(e)s.

Besluitvorming

Artikel 11
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming
overgegaan.

Artikel 12
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 13
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene ledenvergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Regiement anders is bepaald.

Bestuur

Artikel 14
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend, leder jaar treden in principe twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden. Het bestuur kan in geval van tussentijdse aftreding van een bestuurslid tijdelijk een lid belasten met diens activiteiten.

Artikel 15
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 16
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 17
In aanvulling op het gestelde in artikel 10 van de statuten is het bestuur bevoegd zonder voorafgaande instemming van de algemene ledenvergadering financiële verplichtingen aan te gaan tot een bedrag van 1000 Euro.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 18
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder !id, die daarom verzoekt, binnen één week inzage
worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

Aanmeldingsformulier

Artikel 19
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum. Verdere gegevens dienen zo volledig mogelijk te worden vermeld. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven. De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.

Slotbepalingen

Artikel 20
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement,
zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 21
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 4 januari 2008